SMS pro, full, fast, eco (eko). Co oznaczają?

Historycznie rzecz ujmując terminy SMS pro, SMS full, SMS eco czy SMS fast miały znaczenie dla Klienta końcowego, zanim odpowiednią ustawą nie uregulowano anonimowego korzystania z kart SIM. W lipcu 2016 roku weszła Ustawa o Działaniach Antyterrorystycznych, a wraz z nią wszystkie numery na kartę wymagają rejestracji. Fragment ustawy poniżej:

Art. 43. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art.60a dodaje się art. 60b w brzmieniu:

„Art. 60b. 1. Abonent, z wyłączeniem abonenta korzystającego z publicznie dostępnych usług telefonicznych świadczonych zapomocą aparatu publicznego lub przez wybranie numeru dostępu do sieci dostawcy usług oraz abo-nenta usług przedpłaconych polegających na rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów telewizyjnych dro-gą naziemną, kablową lub satelitarną, podaje dostawcy usług następujące dane:

1) w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną:

a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, jeżeli go posiada,albo nazwę, serięi numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu;

2) w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną:

a) nazwę,
b) numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji dzia-łalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze.

Karty prepaid z których wspomniane wysyłki ekonomiczne SMS korzystały najbardziej, przestały być w efekcie opłacalnym rozwiązaniem. Termin SMS eco (eko) stracił całkowicie swoje znaczenie. Wszystkie wysyłki SMS automatycznie stały się SMSami full/pro/fast. Te 3 terminy były tożsame i oznaczały ten sam rodzaj wysyłki SMS.

HostedSMS jako usługa od zawsze korzystał wyłącznie z szybkich i legalnych wysyłek SMS (pro, full i fast według terminologii, na jakie można natrafić na niektórych serwisach). Dbamy o to, aby charakter nadawania SMSów był zawsze przejrzysty i nie budził żadnych wątpliwości natury prawnej i etycznej. Nowa ustawa dotknęła najmocniej te firmy, które swoją działalność opierały o budzący wątpliwości model wysyłek z kart przedpłaconych, uderzający przy tym w operatorów mobilnych. Nasi Klienci zawsze otrzymywali usługę SMSową, opartą o najwyższy standard, w którym nie było miejsca na kompromisy. Wykorzystywanie SMSów eko do masowego wysyłania wiadomości mobilnych nie zapewniałoby odpowiedniej jakości, do jakiej od lat przyzwyczajamy użytkowników naszej platformy SMSowej.